Wednesday, 07/12/2022 - 20:04|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Ngày ban hành:
06/12/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo mới về việc điều chỉnh PHƯƠNG ÁN Xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lớp 10, năm học 2022-2023 (chỉ điều chỉnh Phương án 1 và Phương án 3). Học sinh đến trường THPT Nguyễn Huệ để nhận lại phiếu đăng ký mới (Từ ngày 29/7 đến ngày 01/08) hoặc có thể tự in Phiếu đăng ký từ Website của Nhà trường

Ngày ban hành:
29/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo mới về việc điều chỉnh PHƯƠNG ÁN Xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lớp 10, năm học 2022-2023 (chỉ điều chỉnh Phương án 1 và Phương án 3). Học sinh đến trường THPT Nguyễn Huệ để nhận lại phiếu đăng ký mới (Từ ngày 29/7 đến ngày 01/08) hoặc có thể tự in Phiếu đăng ký từ Website của Nhà trường

Ngày ban hành:
29/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực