1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Kế hoạch
Kế Hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015 - 2016.


SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                                   Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
             --------------------                                                ----------------------

  Số    /KHCM-NH                                                       Tuy Hòa, ngày 24  tháng 10  năm 2016 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2016 – 2017 

Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND  ngày 14/7/2016; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016 -2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tại Công văn số 781 /SGDĐT-GDTrH ngày 15 /9/2016 và Nghị quyết Hội CBVC ngày 20/10/2016, Trường THPT Nguyễn Huệ  xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017 như sau:

   A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Tổ chức các hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đồng thời triển khai có hiệu quả “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm . Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và của tỉnh tổ chức những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động dạy học –học và giáo dục của nhà trường.

          2. Tổ chuyên môn rà soát lại PPCT của Bộ, Sở GD, với chương trình giảm tải, kết hợp lồng ghép với các tiết tự chọn  để có bộ PPCT chung sử dụng thống nhất trong tổ CM.  GV dạy học trên tinh thần bám sát nội dung, chuẩn kiến thức, phù hợp đối tượng,  không dàn trải nội dung làm cho học sinh khó tiếp thu.

 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chuyên môn theo hướng tăng cường phân cấp cho cấp tổ; thực hiện quyền chủ động của tổ trường trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đi đôi tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý Ban giám hiệu.

3. Tiếp tục đổi mới  phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong dạy và học..

4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia 2017. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.

5. Tăng cường vai trò đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, GV- Bí thư Đoàn trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục trong giáo dục toàn diện học sinh. GVCN thực sự phải là cầu nối giữa học sinh, phụ huynh với BGH và giáo viên bộ môn.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

a) Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của  cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông trung học,  các tổ chuyên môn rà soát xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dạy học theo khung thời gian 37 tuần thực học một cách linh hoạt (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Các tổ bộ môn có điều chỉnh phân phối chương trình,  trình  Hiệu trưởng duyệt trước ngày 15/9 để trình sở GDĐT phê duyệt trước 17/9/2016.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện  các hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn 1133/SGDĐT-GDTrH ngày 19/11/2014 của Sở GDĐT. Trên tinh thần đó, nhà trường tạo điều kiện:

   - Mỗi tổ/nhóm chuyên môn xây dựng mỗi học kì: 1 chủ đề/môn học với  nội dung tích hợp, liên môn, tổ chức dạy học theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, cả tổ cùng dự giờ theo hình thức nghiên cứu bài học, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh  đề gửi về Sở GDĐT giới thiệu  các trường THPT cà tỉnh tham khảo và trao đổi kinh nghiệm ;

    - Mỗi giáo viên đăng kí và hoàn thành 1 chủ đề dạy học theo định hướng năng lực (mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa) đưa lên trang web truonghocketnoi.edu.vn để trao đổi, thảo luận.

          2. Tổ chức và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và thi học sinh giỏi … Đồng thời quan tâm  phụ đạo cho học sinh học sinh khối 12 và học sinh  yếu . Tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

           Dựa vào thực tế đội ngũ Gv, tổ trưởng tổ chuyên môn  phân công GV  tham gia bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu.  Nội dung dạy bồi dưỡng, phụ đạo phù hợp đối tượng, kết hợp hướng dẫn bài tập làm thêm ở nhà. 

          Về bồi dưỡng HSG: Các tổ bộ môn thành lập các đội tuyển 3 khối ( mỗi đội khoảng 15 hs) để bồi dưỡng. Mỗi tuần ít nhất 2 tiết/ tuàn ( K10, 11). Mỗi tuần ít nhất 8 tiết/ tuàn ( K12). Phấn đấu có ít nhất  5 HS đạt giải HSG cấp tỉnh mỗi môn và 100% học sinh khối 12 đỗ TNTHPT

          Về phụ đạo học sinh yếu: Dựa vào kết quả các đợt kiểm tra và ý kiến của GV bộ môn  các lớp, nhà trường sẽ lập danh sách học sinh học phụ đạo và tổ chức phụ đạo 2 tiết/tuần ( ưu tiên K12)

          Triển khai dạy học hai buổi/ ngày theo đúng tinh thần công văn 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 .

         3. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học các môn Thể dục, GDQP-AN, Nghề phổ thông, HĐGD NGLL, GD hướng nghiệp…

         Nhà trường tiếp tục phối hợp với các Trung tâm  KTTH-HN tỉnh để tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 11 và thi lấy giấy chứng nhận nghề PT. Thực hiện đầy đủ và hình thức tổ chức linh hoạt hoạt động GDNGLL và GD hướng nghiệp.

         Thực hiện nghiệm túc GDQP-AN theo chương trinh, tổ chức dạy học các tiết lý thuyết và thực hành theo đúng tinh thần hướng dẫn của Sở GDĐT Phú Yên.

         4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

a) Đối với môn tiếng Anh

    - Trường tiếp tục  tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tiếp tục triển khai chương trình này ở  khối 12 ( 12CD1, 12CD2); ở khối 11 ( lớp 11C1, 11C2) và các lớp  10C2 của năm học này.

  - Đối với các  lớp không thực hiện chương trình thí điểm, tiếp tục thực hiện theo chương trình hiện hành

b) Đối với môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2:  Thực hiện cho các lớp khối 10.

         5. Tổ chức tốt phong trào thi đua dạy và học: thao giảng, dự giờ,  triển khai thực hiện hưởng ứng cuộc thi KHKT,  vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn trong học sinh và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tich hợp:

              - Phối hợp cùng Công đoàn tổ chức đợt hội giảng chào mừng ngày Nhà NGVN  20-11 và chọn giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Sở GDĐT tổ chức vào tháng 1/2017). Mỗi Gv đảm bảo số tiết dự giờ, thao giảng theo NQ hội nghị CNVC ngày 20/10/2016

              - Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; … Đồng thời tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung di sản văn hóa vào bộ môn Lịch sử, Địa lý và các hoạt động giáo dục ngoại khóa…    

             - BGH phối hợp cùng Đoàn trường thành lập Ban tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn về: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong học sinh.  Sau khi phát động toàn trường, Giáo viên chủ nhiệm triển khai ở lớp mình, vận động học sinh tham gia. GV bộ môn động viên nhắc nhở, hướng dẫn, hỗ trợ  giúp đõ học sinh hoàn thành  bài dự thi, chấm sơ khảo( đầu tháng 12/2016), sau đó nộp lại cho tổ trưởng chuyên môn ngày 30/12/2016 và Ban giám khảo tiến hành  chấm và  lựa chọn  một số bài dự thi xuất sắc nhất của trường gửi dự thi cấp tỉnh

        6. Triển khai và tham gia tốt cuộc thi  KH-KT, Olympic tiếng Anh trên Internet , giải toán trên Internet. Olimpic vât lý trên internet cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia. 

            * Trường thành lập ban chỉ đạo cấp trường về triển khai  và tham gia tốt cuộc thi KHKT, thi Olympic tiếng Anh trên Internet , thi giải toán, Vật lý  trên Internet cấp trường, cấp tỉnh do Hiệu trưởng hoặc PHT làm trưởng ban, Tổ trưởng tổ Toán, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, Tổ trưởng Tổ Tin làm phó ban.    Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi, cách thức thi, tổ chức thi để xây dựng kế hoạch, phổ biến và cử giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia dự thi.  GV hướng dẫn thường xuyên theo dõi tình hình tham gia  của học sinh để giúp đỡ, động viên kịp thời, khích lệ phong trào.

           Tổ Ngoại ngữ, Tổ Toán, Tổ Vật lý  phân công GV là thành viên thường trực, thường xuyên theo dõi tình hình tham gia  của học sinh để giúp đỡ, động viên kịp thời học sinh tham gia tốt cuộc thi  trên Internet cấp trường và cấp tỉnh.

          Hàng tháng: Tổ toán và tổ Ngoại ngữ, Vật lý tổng hợp kết quả thi Violimpic, IOE của học sinh và chọn em có kết quả cao nhất giới thiệu để vinh danh dưới cờ trong chào cờ đầu tháng để động viên, nuôi dưỡng phong trào.

         * Về cuộc thi KHKT:

         Ngày 26 tháng 11 năm 2016 tổ chức chấm chung khảo cấp trường các mô hình sản phẩm         

          Trên cơ sở kết quả thi cấp trường, Ban tổ chức chọn không quá 3 dự án tham gia cấp tỉnh.

          Các đề án được chọn dự thi cấp tỉnh tiếp tục hoàn thiện để chất lượng cao hơn và làm hồ sơ dự thi cấp tỉnh gửi về Sở GDĐT Phú yên  chậm nhất ngày 10/12/2016.

       7. Nhà trường  phối hợp với Công đoàn, ĐTN triển khai các hoạt động tình nguyện để giáo dục ý thức công dân, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

           Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống. Các hoạt động ngoại khoá được triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường và theo kế hoạch của tổ chuyên môn, của GVCN được Hiệu trưởng duyệt.

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

     1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; đặt biệt chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông đồng thời rèn luyện các em làm quen dạng bài thi THPT quốc gia 2017.

Tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học;

           Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng  hướng dẫn học sinh phương pháp  tự học  ở nhà.  GV giới thiệu  và động viên học sinh tham gia   học trực tuyến trên trang Web trường học kết nối... 

 3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

         - Tăng cường  đổi mới phương pháp dạy học đi đôi đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở các bộ môn theo định hướng đánh giá năng lực của học sinh, phương án thi mới của Bộ GDĐT. Nhà trường tổ chức kiểm tra tập trung 4 đợt trong năm học cho các môn có thi THPT 2017.

         - Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Nội dung, hình thức đề KT theo hướng đáp ứng thi THPT 2017 và những năm tiếp theo .

         - Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình (học sinh có thể lấy điểm hoặc kết quả sản phẩm dự án, bài thuyết trình, báo cáo khoa học hoặc bài tập lớn thay thế cho điểm kiểm tra định kì, điểm kiểm tra học kì). Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em, qua đó phối hợp cùng GVCN có giải pháp chấn chỉnh, giúp đỡ  nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh.

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Khi chấm bài kiểm tra, GV phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm, GV có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; nội dung, hình thức kiểm theo hướng đáp ứng thi THPT 2017 và những năm thiếp theo; tăng cường  ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.

- Đối với môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”: triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn của Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh.

III. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

            Thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn ở các tổ chuyên môn.

           Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi  để tổ trưởng chuyên môn  chủ động thực hiện đầy đủ  trách nhiệm của mình trong tổ chức hoạt động và quản lý chuyên môn của tổ nhằm nâng cao chất lượng dạy-học của bộ môn

            Tiếp tục nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng  tập trung trao đổi nội dung dạy học, hạn chế nội dung mang tính hành chính - Các tổ chuyên môn  tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

           Công tác kiểm tra nội bộ trường học ( kiểm tra toàn diện GV, kiểm tra theo chuyên đề) thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai sót góp phần thúc đẩy hiệu quả giảng dạy, giáo dục. Thực hiện và quản lý việc dạy thêm học thêm theo  qui định các văn bản chỉ đạo của Bộ và Tỉnh.

IV. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

        -  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học; kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục, khai thác có hiệu quả Công thông tin điện tử của Ngành để quan lý toàn diện hoạt động nhà trường đặc biệt là quản lý điểm, quản lý chuyên môn và giáo dục học sinh.

          - Tổ chuyên môn nhắc nhở GVchú trọng sử dụng các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có minh họa, biểu diễn và tổ chức đầy đủ các bài thí nghiệm thực hành theo qui định của chương trình. Tổ trưởng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra các phòng thực hành - thiết bị, tình hình giáo viên thực hiện dạy thực hành, mượn và sử dụng thiết bị dạy học.

          - Huy động các nguồn tăng cường sửa chữa và bổ sung kịp thời thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, mua thêm các đồ dùng thiết bị thực hành, sách tham khảo. Tiếp tục hoàn thiện  các phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh phục vụ ngày càng tốt hơn  các tiết thực hành.

           - Tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu quả Thư viện trường học, xây dựng Thư viện chuẩn.

Trên đây là  nhiệm vụ chuyên môn  năm học 2016 -2017, Hiệu trưởng nhà trường  yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                  

- Các Phó HT (để chỉ đạo);

- Các tổ chuyên môn, VP (để th/hiện);                                                             

- Website của trường;

- Lưu: VT, pHT c/m.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2016 - 2017

                         ( kèm theo KH Số:           /KHCM-NH ngày 24/10/2016)

 

Tháng

Nội dung hoạt động

9

- Tựu trường: 29/8; Khai giảng: 05/9; ngày bắt đầu học: 05/9/2016.

- Ổn định lớp học, sắp xếp dạy học tự chọn, các HĐGD; rà soát, điều chỉnh phân phối trình Sở GDĐT phê duyệt, thực hiện (trước 17/9); phối hợp với các trung tâm GDTX-HN, KTTH-HN triển khai HĐGD nghề phổ thông lớp 11.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức hội nghị tổ.

- Phát động cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn, thi qua internet (cho HS), thi dạy học theo chủ đề tích hợp (cho GV).

- Thi chọn và bồi dưỡng HSG lớp 12 cấp trường.

- Tham dự Hội thảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (29/9/2016).

- Kiểm tra chuyên đề: thư viện, thiết lập sổ sách đầu năm các lớp.

- Bồi dưỡng HSG K12 và lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh.

10

- Kiểm tra chất lượng đầu năm ( tuần 5)

-  Xây dựng các bộ đề thi theo cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GDĐT đáp ứng phương án thi THPT 2017 ở các bộ môn Toán, Lý, Hóa, sinh, Văn, Sử, Địa, T anh, GDCD.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG k12

- Lập danh sách học sinh học phụ đạo và triển khai thực hiện.

- Dự thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh (vòng 1:13/10/2016, vòng 2: 28/10/2016).

- Tham gia Hội thảo tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, môn Tiếng Anh, Thể dục (THPT) theo lịch sở GDĐT.

- Thi HSG khối 11, 10

- Kiểm tra chuyên đề: Hoạt động các phòng bộ môn, sử dụng sổ GTGĐ, hồ sơ tổ chuyên môn

11

- Gửi bộ đề thi theo định hướng cấu trúc đề thi mẫu của Bộ GDĐT về Sở GDĐT

- Hội giảng mừng ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11: 15/11/2016

- Tổ chức cuộc thi KHKT vòng chung khảo cấp trường: 24/11/2016

- Thi vận dụng kiến thức liên môn (học sinh), thi soạn giáo án theo chủ đề tích hợp cấp trường (GV)

- Tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa Văn học dân gian ( Tổ Văn)

- Thi thiết kế robot cấp trường 11/11/2016 ( Tổ Tin học)

- Kiểm tra toàn diện HK1 ( 20 GV).

- Kiểm tra hồ sơ GV

12

- Hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ dự  thi KHKT gửi về Sở GDĐT chậm nhất 9/12/ 0216.  Thi KHKTcấp tỉnh (27-30/12/2016).

- Xét chọn các bài dự thi  vận dụng kiến thức liên môn (học sinh), thi soạn giáo án theo chủ đề tích hợp cấp trường để dự thi cấp tỉnh. Hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi gửi về sở chậm nhất ngày 10/1/2017

- Ngày 22/12/2016: Thi Vật lý qua mạng cấp trường ( Vòng 7)

- Tuần 17 ( 26/12 đến 1/1/2017): Kiểm tra HK1

- Kiểm tra chuyên đề: thực hiện chương trình

1&2

- Ngày  05/01/2017: Thi VIO cấp trường ( vòng 12)

- Ngày kết thúc học kỳ 1: 13/01/2017.

- Ngày nghỉ  cuối kỳ 1: 14/01/2017.

- Ngày 14/01/2017: Thi IOE cấp trường ( Vòng 21)

- Ngày bắt đầu học kỳ 2: 16/01/2017.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT (từ 16 đến 21/01/2017).

- Kiểm tra chuyên đề: ghi điểm vào sổ GTGĐ và HB

- Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: từ ngày 25/01 đến 05/02/2017.

- Sở GD Thanh tra hành chính (theo lịch Thanh tra).

- Lập danh sách HS học phụ đạo HK2 và tổ chức thực hiện.

3

- Ngày 4 và 5 /3/2017: thi IOE cấp tỉnh ( khối 11, khối10 )

- Ngày 08/3/2017:  thi Vật lý qua mạng cấp tỉnh (khối12) vòng thi 09

- Ngày 10/3/2017:  thi VIO cấp tỉnh ( khối 11, khối12) vòng thi 17

-Tham gia giải Thể thao học đường cấp tỉnh.

- Kiểm tra giữa kỳ 2 (Tuần 26)

- Kiểm tra chuyên đề: Thực hiện điểm số của Gv

- kiểm tra toàn diện HK2 ( 14GV) .

4

- Thi thử THPT ( dự kiến chiều ¼ và ngày 2/4)

- Lập hồ sơ đăng ký thi và xét TNTHPT

- Kiểm tra chuyên đề: Thực hiện chương trình

- Hoàn thành kiểm tra toàn diện.

- Kiểm tra HK2 khối 12: Tuần 34

5

- Kiểm tra HK2 Khối 10, 11: Tuần 35 (08/05 ® 14/05)

- Sở GDĐT kiểm tra thực hiện chương trình và dạy học ôn tập và chuẩn bị kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh đầu cấp.

- Ngày kết thúc HK2: 27/5/2017.

- Gv hoàn thành điểm số, ghi HB chậm nhất 30/5.

- Lập hồ sơ đăng ký thi và xét TNTHPT

- Ngày tổng kết năm học: 29-31/5/2017.

- Tổ chức “Lễ Tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12.

- Trường bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa phương.

6,7&8

- GVCN hoàn thành sổ GTGĐ và HB chậm nhất 3/6 và BGH duyêt HB

- Thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018: theo kế hoạch và lịch của Sở GĐ

- CBQL, GV tham gia công tác thi, tập huấn hè,

Các tin khác:
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3402032
Đang truy cập: 59