1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Quyết định
Thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017

          SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                              Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

             -------                                                                                      --------

  Số    /QĐ-NH                                                      TP  Tuy Hòa, ngày 12  tháng 5  năm 2016 

                                                             QUYẾT ĐỊNH

                                 ( về việc thành lập HĐ  tuyển sinh lớp 10 NH 2016-2017 ) 

                                     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

         -  Căn cứ vào điều 19 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ban hành km theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

         -    Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BGD của bộ GD-ĐT

         -  Căn cứ công văn 243/SGDĐT-KTKĐCLGD của sở GD-ĐT Ph Yn ngy 06/04/2015.

   -    Xét phẩm chất và năng lực CB-GV-NV. 

                                                          QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay thành lập Hội đồng  tuyển sinh lớp 10 NH 2016-2017  gồm các ông bà có tên sau:

1- Ông Lê Văn Son                                 HT                      CT HĐ

2- Ông  Trần Bảy                                     PHT                   PCT HĐ

3- Ông Trần Thế Công                            PHT                    PCT HĐ

4- Đặng Thị Hải Anh                               PHT                   PCT HĐ

5- Ông Đặng Ngọc Vinh                         TT Tin học         UV

6- Ông Nguyễn Duy Hiền                       TB TTND          UV

7- Ông  Đặng Trí Quang                         GV Tin học        UV

8- Bà  Bùi Thị Thu Thanh                       nhân viên VP     UV

9- Bà Vương Thị Như Liên                    TKHĐ                UV   thư ký

Điều 2: Hội đồng TĐ tuyển sinh NH 2016-2017  có trách nhiệm thu nhận hồ sơ,  kiểm tra sắp xếp, nhập dữ liệu, xét tuyển học sinh lớp 10 năm học 2016-2017 theo đúng quy chế tuyển sinh  kèm theo TT 11/ 2014/TT-BGD ĐT của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của sở GD-ĐT Phú Yê.n

Điều 3: Thời gian làm việc từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4:  Các ông ( Bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

                                                                                         

 Nơi nhận :                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-          Sở GD-ĐT Phú yên để  duyệt

-          Lưu VP                                                                                             

 

                      Duyệt của Sở GD-ĐT Phú Yên                                            Th.S Lê Văn Son                            

                                                                                                                  

              

Các tin khác:
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3643326
Đang truy cập: 28