1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Quyết định
Thành lập Ban chỉ đạo ATGT năm học 2016-2017.

       SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                                Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

             -------                                                                                      --------

  Số    /QĐ-NH                                                  Thành phố Tuy Hòa,  ngày 16 tháng 9 năm 2016
 

QUYẾT ĐỊNH

( V/V thành lập ban chỉ đạo ATGT năm học2016-2017  )  

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

         -  Căn cứ vào điều 19 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ban hành kem theo Thơng tư số 12 ngày 28 tháng 03 năm 2011 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

           -  Căn cứ vào nhiệm vụ của trường PT trong năm học 2015-2016.

           -  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ. 

                                                                   QUYẾT ĐỊNH          

Điều 1 : Nay thành lập ban chỉ đạo giáo dục an toàn giao thông của trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2015-2016 gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

              1- Ông Lê Văn Son                             BT Đảng ủy,  HT       Trưởng ban

              2- Ông Trần Thế Công                        PHT                            Phó ban

              3- Ông Đoàn Vĩnh Phú                       BT Đoàn trường        Ủy viên

              4- Bà  Lê Dương Thị Cầm                  CT CĐ                      Ủy viên

              5- Ông  Trần Văn Hạnh                      GVCN khối 11         Ủy viên

              6- Nguyễn Thị Phương Loan        GVCN khối 12         Ủy viên

              7- Ông Nguyễn Ngọc Hiến                 GVCN khối 10         Ủy viên

              8- Ông Nguyễn Duy Hiền                  TTND                        Ủy viên

              9- Ông Huỳnh Trung Kiên                 Tổ trưởng CM           Ủy Viên

             10- Biện Ngọc Vàng                            GV                            Ủy viên  

Điều 2 : Ban chỉ đạo ATGT có trách nhiệm đề ra các giải pháp giúp nhà  trường  tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện văn hóa giáo thông khi tham gia giao thông.

Điều 3 :  Ban chỉ đạo theo dõi và đề xuất khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tốt cũng như nhắc nhở phê bình và đề xuất xem xét hạnh kiểm nếu có học sinh vi phạm.

Điều4 :  Các ông ( Bà ) có tên trên căn cứ quyết định thi hành.    

                                                                                                               

Nơi nhận :                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-          Như Điều 1;

      -      Lưu VP        
Các tin khác:
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3643327
Đang truy cập: 29