1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Quyết định
Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017.

SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

-----*****-----


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Số:      /QĐ-NH                         Tuy Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường trung  học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/ 3/ 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016-2017 và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học của Bộ GD-ĐT và Sở GD&ĐT Phú Yên.     

   Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Nguyến Huệ năm học 2016-2017  gồm có các ông, bà có tên sau đây.

                      (Danh sách đính kèm)

Điều 2.  Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017 theo đúng các qui định hiện hành

Điều 3:  Các ông, bà có tên ở Điều 1 và các cá nhân, bộ phận liên quan  có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- TT chuyên môn, Vp (để thực hiện);

- Lưu: VT, PCM.

HIỆU TRƯỞNG

                         

 

 

 DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

NĂM HỌC 2016-2017

( Kèm theo QĐ số…/QĐ-NH ngày 15 tháng  9  năm 2016)

stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ được giao

1

Lê Văn Son

Hiệu trưởng

Trưởng ban, Phụ trách KT công tác tài chính.

2

Trần Thế Công

Phó HT

Phó ban -phụ trách KT CSVC, HĐNGLL-HN, nề nếp học sinh.

3

Đặng Thị Hải Anh

Phó HT

Phó ban- Phụ trách KT hoạt động tổ VP, các bộ phận Thư viện, y tế, hoạt động các phong trào.

4

Trần Bảy

Phó HT

Phó ban- Phụ trách KT các hoạt động dạy học, KT tra hoạt động sư phạm, KT thực hiện qui chế chuyên môn.

5

Trần Hùng Sơn

Trưởng ban TTND

Công tác khiếu nại, tố cáo

Kiểm tra công tác tài chính

6

Nguyễn Duy Hiền

 TT tổ Sinh học

UV-KT  hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Sinh học

7

Vương Thị Như Liên

TK HĐ

UV- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo

8

Trương Hoàng Châu

TT Tổ toán

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Toán

9

Nguyễn Hữu Phước

TT Tổ Vât lý- KTCN

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Vật lý-KTCN

10

Trần Đăng Khoa

TT Tổ Hóa học

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Hóa học

11

Đặng Ngọc Vinh

TT Tổ Tin học

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Tin học

12

Nguyễn Thị Ngân

TT Tổ Ngữ Văn

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Ngữ Văn

13

Nguyễn Thị Hiền

TT Tổ Lịch sử

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Lịch sử

14

Lương Công Oánh

TT Tổ Địa lý

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ Địa lý

15

Lâm Thị Mỹ Phượng

TT Tổ N Ngữ

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ N Ngữ

16

Trần Đức

TT Tổ TD-GDQP

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ TD-GDQP

17

Huỳnh Trung Kiên

TT Tổ GDCD-TP

UV- KT hoạt động sư phạm và chuyên đề GV tổ GDCD-TP

18

Nguyễn Thị Nhiệm

TT Tổ Văn phòng

UV- KT hoạt động các bộ phận thuộc tổ VP và chuyên đề về hoạt động tổ VP

  ( Danh sách có 18 người)

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Các tin khác:
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3643330
Đang truy cập: 32