1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Quyết định
Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

-----*****-----

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----


 Số:      /QĐ-NH                         Tuy Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2016

 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ QUYẾT ĐỊNH

              Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

              Căn cứ công văn số 728/SGDĐT-VP ngày 01/09/2016 về việc Hướng dẫn xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017;

            Căn cứ kế hoạch số 216/KH-SGDĐT ngày 19/09/2016 về Tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân daab, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Căn cứ yêu cầu công tác, xét khả năng cán bộ;

 QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện đúng Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

            Điều 3.   Các ông, bà có tên ở Điều 1 và các cá nhân, bộ phận liên quan  có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

DANH SÁCH
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Kèm theo Quyết định số    /QĐ-NH ngày
 25/09/2016

 

STT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền Đảng - Đoàn thể

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Lê Văn Son

Hiệu trưởng ,  Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch Hội đồng

2

Bà Lê Dương Thị Cầm

Chủ tịch Công đoàn

Phó chủ tịch Hội đồng

3

Bà  Đặng Thị Hải Anh

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên thường trực

4

Ông Trần Bảy

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

5

Bà Nguyễn Thị Ngân

TT tổ Văn, NGƯT

Uỷ viên

6

Ông  Trần Đăng Khoa

TT tổ Hóa, PBT đảng ủy

Uỷ viên

7

Bà Nguyễn Thị Hiền

TT tổ sử, NGƯT

Uỷ viên

8

Ông Nguyễn Duy Hiền

TT tổ Sinh-KTNN, Thanh tra Nhân dân

Uỷ viên

9

Ông Trương Hoàng Châu

TT tổ Toán

Uỷ viên

10

Bà Vương Thị Như Liên

Thư ký Hội đồng

Uỷ viên-Thư Ký

11

Bà Nguyễn Thị Nhiệm

TT tổ Hành Chính

Ủy viên

12

Ông Đoàn Vĩnh Phú

Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

Các tin khác:
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3643332
Đang truy cập: 34