1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Quyết định
Thành lập Ban PCBL của trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2016-2017.

SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                                 Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

                    -------                                                                                  --------

  Số    /QĐ-NH

                                                                        Thành phố Tuy Hòa ngày 10 tháng 9 năm 2016                                               

QUYẾT ĐỊNH

                                     ( V/v thành lập ban PCBL NH 2016-2017  )                                  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                

           -  Căn cứ vào điều 19 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và    trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ban hành kem theo Thơng tư số 12 ngày 28 tháng 03 năm 2011 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

           -  Căn cứ vào nhiệm vụ của trường THPT trong năm học 2016-2017.

           -  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ

                                                                   QUYẾT ĐỊNH         

Điều 1 : Nay thành lập ban PCBL của trường THPT Nguyễn Huệ NH 2016-2017 gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

              1- Ông Lê Văn Son               BT Đảng ủy;HT          Trưởng ban

              2- Ông Trần Thế Công          PHT                             Phó ban

              3- Đặng Thị Hải Anh      PHT, CT Hội CTĐ     Phó ban

              4- Bà  Lê Dương Thị Cầm    CTCĐ                         Ủy Viên

              5 Đoàn Vĩnh Phú               BTĐ                            Ủy viên

              6- Ông Đặng Minh Nhựt      Đội trưởng  DQTV     Ủy Viên

              7- Bà Nguyễn Thị Nhiệm      Tổ trưởng VP              Ủy viên

              8- Ông Nguyễn Sanh            Nhân viên bảo vệ        Ủy Viên

              9- Ông Lê Văn Dũng            Nhân viên bảo vệ        Ủy viên

              10- Ông Trần Đăng Khoa     Tổ trưởng tổ Hóa        Ủy viên

              11- Ông  Đặng Ngọc Vinh   Tổ trưởng tổ Tin           Ủy Viên

              12-  Ông Trần Đức                Tổ trưởng TD              Ủy viên

              13- Ông Nguyễn Duy Hiền  Tổ trưởng tổ sinh        Ủy Viên

              14- Ông Phùng Quốc Khanh Nhân viên bảo vệ       Ủy Viên

              15- Ông  Trần Văn Tư           Nhân viên bảo vệ       Ủy viên

              16 - Bà Phùng Thị Sương      Kế Toán                     Ủy Viên 

Điều 2 : Ban PCBL có trách nhiệm đề ra các giải pháp giúp nhà  trường  tổ chức các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ nếu có xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản nhà trường 

Điều 3 :   BPCBL được hưởng các chế độ bồi dưỡng trong khi làm nhiệm vụ theo quy định của nhà trường và đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tốt cũng như nhắc nhở phê bình những CBGV thiếu trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ  

Điều 4 :  Các ông ( Bà ) có tên trên căn cứ quyết định thi hành .   

Nơi nhận :                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  -    Sở GD-ĐT Phú yên (báo cáo)

        -    Lưu VP                                                                                            
Các tin khác:
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3643334
Đang truy cập: 36