1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Quyết định
Thành lập đội thanh niên xung kích- an ninh trường học

  SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                  Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

             -------                                                                       --------

  Số      /QĐ-NH

                                                                                    Tp Tuy Hòa ngày 12  tháng 9 năm 2016

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

           ( V/v thnh lập đội Thanh nin xung kíchAn ninh trường học NH 2016-2017  ) 

  

                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

         -  Căn cứ vào điều 19 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và    trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ban hành kem theo Thơng tư số 12 ngày 28 tháng 03 năm 2011 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

         -  Căn cứ vào nhiệm vụ của trường PT về đảm bảo an ninh trật tự trường học trong năm học 2016-2017

           -  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ GV-NV v học sinh.

 

                                                                   QUYẾT ĐỊNH                                                                     

Điều 1 : Nay thành lập đội thanh niên xung kích- an ninh trường học của trường THPT Nguyễn Huệ NH 2016-2017 gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2 : Đội TNXK-ANTH có nhiệm vụ giữ gìn, kiểm tra nề nếp, trật tự trường học, bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường khi tan học. 

Điều 3  Các thành viên nói nói trên  được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà trường được ghi trong quy chế hoạt động của đội. 

Ñieàu 2 :  Bộ phận quản lý học sinh, GVCN các lớp, keá toaùn -taøi vuï vaø caùc bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên trên caên cöù quyeát ñònh thi haønh .          

 

Nơi nhận :                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-          Niêm yết

-          Lưu VP                                                                                               

Các tin khác:
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3643336
Đang truy cập: 38