Monday, 30/03/2020 - 23:06|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Huỳnh Văn Phúc

Huỳnh Văn Phúc

hvphuc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

ttanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Bùi Quỳnh Uyển

Bùi Quỳnh Uyển

bquyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Nguyễn Diệu Minh

Nguyễn Diệu Minh

ndminh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Tô Ngọc Huy

Tô Ngọc Huy

tnhuy.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Lê Tiến

Lê Tiến

ltien.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Phạm Hữu Ngọc

Phạm Hữu Ngọc

phngoc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Y

Nguyễn Thị Kim Y

ntky.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Cao Đức Đệ

Cao Đức Đệ

cdde.thpt.nh@phuyen.edu.vn