Wednesday, 07/12/2022 - 20:16|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
 • Phạm Hữu Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phngoc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   hvphuc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Trần Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ttanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Bùi Quỳnh Uyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   bquyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Tô Ngọc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tnhuy.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Lê Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ltien.thpt.nh@phuyen.edu.vn